הרשמה שכחתי סיסמא
מזרקת מים לחתולים - cat it
מזרקת מים לחתולים - cat it
מחיר: 0 ₪

תקנון

אתר האינטרנט "petroll" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י מנהלי petroll. האתר משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע  ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה, פרסום ומכירה ישירה כלוח מודעות דרך קטגוריית מעצבים מוכרים - דהיינו ישירות מהאמן לקונה.

כמו גם אתר petroll מציע קשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

 

א. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.

 

ב. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות פרסום בו.

 

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש,רכישה או פרסום שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס
המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהלי 
petroll
 (להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא
בעיון את התקנון במלואו וכי באישור המוצר ו/או הרכישה ו/או הפרסום הינך מצהיר כי הבנת אותו על כל
סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש ו/או מפרסם באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.

 

ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך
לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל
שימוש באתר.

ה. המוצרים ישלחו ע"י דואר ישראל ו/או ע"י שירות שליחים - בהתאם למחירים הנהוגים באותה עת.
במידה ותחול עליית מחירים ו/טעות כלשהי במשקלו של המוצר הדבר עלול לגרום לעליית מחיר המשלוח - מנהלי petroll מתחייבים ליידע את הלקוח בדבר עליית מחיר כלשהי בטרם יחוייב כרטיס האשראי, והלקוח יהיה רשאי לשקול ביצוע הזמנתו בשנית.


ו. מנהלי petroll מפעילים מערכת מעצבים מוכרים לפיה יכול יוצר לפרסם את יצירתו באתר, בכפוף לתשלום שיקבע בקטגוריית פרסום באתר, יודגש בזאת כי למנהלי האתר אין כל חלק בביצוע המכירה וזו תעשה ע"י המפרסם ישירות ע"י השארת טלפון ליצירת קשר.
למנהלי petroll שיקול דעת בלעדי לפרסם או לשלול פרסומה של יצירה מקטגוריית מעצבים מוכרים, במידה וזו אינה מתיישבת עם אופיו של האתר, ומכל סיבה שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


אודות המכירות

1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל.

2. בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.

תנאי ההשתתפות

 

3.    רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,של אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי,  דיינרס, אמריקן אקספרס, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו בסודיות ברשות מנהלי petroll עד למעמד החיוב בלבד.

הרוכש מצהיר כי כרטיס האשראי אשר הונפק בישראל הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,כמו גם הרוכש מאשר כי הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

תנאי העסקה למוצרים ו/או לשירותים מופיעים במחירון המוצר ו/או השירות  בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים . למרות שאנו עושים כל שבידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר petroll אזלו מהמלאי.

המוצרים המוצעים למכירה

4.  
 כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. 

האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים או petroll בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר. 
או לחליפין חשבונית ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה. 
המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים כפי שנמסרו לנו, אולם למען הסר ספק, אנו ממליצים לבדוק את מחירם גם בטרם הרכישה אצל משווקים אחרים.
מנהלי אתר petroll  אינם אחראים לנכונותם של מחירים אלו. בדקו את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק . היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר הופיע באתר petroll  במועד ביצוע ברכישה,לא תהיה חברת petroll
מחוייבת במכירת המוצר ו/או השירות
במידה והמוצר אזל ו/או השירות אינו בתוקף עוד, כל זאת בכפוף לכך כי מנהלי
petroll יבטלו את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה . במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן 
הרוכש, יהיו מנהלי 
petroll רשאים לבטל את עיסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה ובוטלה העיסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,ישיבו מנהלי petroll לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או יבטלו את חיוב כרטיס האשראי שלו, 
והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

ביצוע ההזמנה

5.       אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.
במקרה זה
נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

פרטי הלקוח
6.    
בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מנהלי petroll שומרים על זכותם לבטל כל הוראה כאמור.

 

7.     הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. מנהלי petroll שומרים על זכותם לבטל על פי שיקול דעתם הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותם כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם למנהלי petroll.


המוצרים המוצעים באתר

8.     מנהליpetroll יציעו באתר מוצרים לרבות חבילות פרסום שונות על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכמויות כפי שימצאו לנכון מעת לעת.

 

9.     למנהלי petroll הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.


תשלום

10.   חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

 

11.   במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, העסקה תבוטל!

האחריות הבלעדית
12.
א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר לרבות פרסום שנעשה ע"י מפרסמים או במסגרת קטגוריית מעצבים מוכרים, זכויות היוצרים ביצירות המפורסמות, טיב המוצרים, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ו/או לפרסום כלשהי ,תחול על היצרנים, יבואנים, מפיצים, מפרסמים ויוצרים בהתאם לסוג השירות המוצר או הפרסום.
המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ב.   מנהלי petroll מתחייבים לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חוייב ו/או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.

ביטול

13.   זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה עפ"י החוק.

 תנאים נוספים

14.   פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של מנהלי petroll.

 

15.   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מנהלי petroll, המנהלים רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

 

16.   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו נתוני העסקה עקב תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית לאתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או בגין כל גורם של כוח עליון אחר אשר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאים מנהלי petroll להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדית.

 

17.   במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאים מנהלי petroll לבטל את הרכישה הספציפית.

 

18.   מנהלי petroll הקדישו משאבים ונוקטים באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.

 

19.   הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי מנהלי petroll ובלבד שמנהלי petroll אכן נקטו באמצעים אופטימלים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.

 

20.   הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך.


 

 

21.   מנהלי petroll שומרים על זכותם לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.

 

22.   רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ומנהלי petroll.

 

23.   בכל מקרה של מחלוקת משפטית סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה לדון בכל מקרה ועניין הינה של בית המשפט בתל אביב בלבד.

 

25.  המשלוח של הציוד, החומרים והמוצרים הוא בדואר רשום או בחברות השילוח השונות ניתן יהיה לבחור את סוג המשלוח .

 

26.  כמו כן כל בעיה במשלוח ו/או תקלה הינה באחריות מנהלי petroll.

ט.ל.ח
 

ברוכים הבאים
פטרול - חנות מזון וציוד לחיות מחמד האתר בשלבי עדכון והתאמה. נשמח לראותכם בקרוב.
מבצע מבצע מבצע
500 שח מתנה+10% הנחה על ציוד לכל המבקר בחנותינו עד תאריך 31/12/17 ברח שרת 53 כפר יונה. נשמח לראותכם
פטרול עד הבית-מזמינים ואנו מגיעים
פטרול מקדמת את פניכם בברכה האתר בשלבי עדכון והתאמה, אי לכך מוצרים רבים עדיין לא הועלו לאתר אך נמצאים בחנותינו.